Voorwaarden van toepassing op uw aanvraag, reservering en verblijf.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbieder: zie Artikel 2.
2. Recreant: Een ieder die op persoonlijke titel een overeenkomst op afstand aangaat met de
aanbieder en alle personen die vallen onder het begrip recreant en mederecreant en gebruik maken van de accommodatie en/of voorzieningen van Lodge38. De recreant/ hoofdgast is bij aanvang van het verblijf minimaal 25 jaar oud. 
3. Mederecreant: De persoon die door de recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.
4. Tarieven: De genoemde tarieven op de website van ondernemer zijn voor logies inclusief van overheidswege geldende (toeristen) belastingen.
5. Borgsom: Het bedrag dat recreant (bij een verblijf langer dan 3 nachten) in rekening gebracht krijgt als voorschot op eventueel aangerichte schade/extra schoonmaak- werkzaamheden die tijdens het verblijf door toedoen van de recreant of mederecreant in of
buiten de accommodatie wordt veroorzaakt.
6. Aankomst: De begindatum van de periode waarvoor de overeenkomst tussen recreant en aanbieder is aangegaan. 
7. Vertrek: De einddatum van de periode waarvoor de overeenkomst tussen recreant en aanbieder is aangegaan.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de aanbieder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. No show: Wanneer een recreant niet verschijnt op de overeengekomen datum van aankomst.
11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
12. Voorwaarden: dit document als zijnde een onlosmakelijk onderdeel van de Overeenkomst met betrekking tot de reservering en het verblijf door de recreant. 
13. Accomodatie: Lodge38

Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder
1. Omwille van de privacy van aanbieder wordt de identiteit van de aanbieder ten eerste male kenbaar gemaakt als reactie op de beschikbaarheidsaanvraag door de recreant. 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle beschikbaarheidsaanvragen, aanbiedingen, reserveringen en verblijven alsmede elke mondelinge en schriftelijke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbieder en recreant met betrekking tot de accommodatie en overige faciliteiten.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. De overeenkomst betreft huur van de accommodatie en/of andere faciliteiten voor uitsluitend recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is
2. De overeenkomst kan alleen tot stand komen met personen die 25 jaar of ouder zijn. Overeenkomsten met personen jonger dan 25 zijn niet geldig. Bij aankomst dient u op verzoek een geldige legitimatie te tonen aan aanbieder.
3. De recreant is aansprakelijk voor alle mederecreanten die worden aangemeld en die recreant vergezellen en voor een ieder die de recreant in de accommodatie bezoekt.
4. Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de recreant

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de recreant van het aanbod om een definitieve reservering te plaatsen
2. Het aanbod van aanbieder bevat informatie over de locatie, datum/data van beschikbaarheid, de prijs inclusief belastingen, de wijze en voorwaarden waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, de wijze van betaling en uitvoering.
3. Aanvragen tot beschikbaarheid worden door recreant langs elektronische weg gemaakt en worden door aanbieder onverwijld langs elektronische weg bevestigd in geval Lodge38 gedurende de aangevraagde verblijfsperiode, beschikbaar is.. In het geval dat Lodge38 niet beschikbaar is kan aanbieder een alternatieve verblijfsperiode voorstellen. Na akkoord van recreant van de  bevestiging dan wel de alternatieve verblijfsperiode is de reservering bindend voor de recreant en aanbieder. Als deze bevestiging niet door recreant wordt
ontvangen, dient de recreant contact op te nemen met de aanbieder. Zonder deze bevestiging kan er geen aanspraak op de reservering worden gedaan.
4. Voor overeenkomsten die elektronisch tot stand komen, treft de aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Ook voor de elektronische betalingen van de recreant, zal de aanbieder passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – (Uitsluiting) herroepingsrecht
De diensten van Lodge38 zijn uitgesloten van enig herroepingsrecht:

Artikel 7 – Tarieven
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de tarieven van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. De in de bevestiging genoemde tarieven met betrekking tot accommodatie/ logies zijn inclusief belasting(en), bed- en linnengoed en schoonmaakkosten. Er wordt geen ontbijt geserveerd door de aanbieder. 

Artikel 8 – Borgsom
1. Uitsluitend indien recreant een overeenkomst aangaat voor een verblijf langer dan 3 nachten, zal aanbieder bij recreant een borgsom van € 400,- in rekening brengen, als voorschot op eventueel aangerichte schade/extra schoonmaakwerkzaamheden die tijdens het verblijf door toedoen van de recreant of mederecreant in of buiten de accommodatie wordt veroorzaakt.
2. Een eventuele borgsom wordt door recreant vóór aankomst elektronisch voldaan.
3. Bij het niet voldoen van de borgsom is aanbieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en gelden de annuleringsvoorwaarden en -kosten als omschreven in art. 10 Lid 2 en 4.
2. De borgsom wordt binnen 7 dagen na vertrek teruggestort mits er geen schade, als voornoemd aangegeven, is geconstateerd.

Artikel 9 – Wijzigingen in overeenkomst
1. Bij een regulier verblijf van 2 nachten is wijziging van de aanvang van het verblijf kosteloos mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van het verblijf.
2. Bij een verblijf langer dan 2 nachten is wijziging van de aanvang van het verblijf kosteloos mogelijk tot 42 dagen voor aanvang van het verblijf. 
3. Aanbieder gaat in het geval van art. 9 lid 1 en 2, niet over tot het terugstorten van reeds betaalde vergoedingen, maar zal deze vergoedingen aanwenden voor het verblijf dat op de gewijzigde, latere datum zal aanvangen.

Artikel 10 – Annulering en annuleringskosten
1. Annuleren van reserveringen van een regulier verblijf van 2 nachten is kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van het verblijf. Voor annuleringen korter dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf, zijn annuleringskosten verschuldigd:

  • Annulering tot 14 dagen voor aanvang van het verblijf 50% van het totaalbedrag.
  • Annulering tot 7 dagen voor aanvang van het verblijf 75% van het totaalbedrag.
  • Annulering later dan 7 dagen voor aanvang van het verblijf het volledige totaalbedrag.

2. Annuleren van de reservering van een verblijf langer dan 2 nachten is kosteloos tot 60 dagen voor aanvang van het verblijf. Voor annuleringen korter dan 60 dagen voor aanvang van het verblijf, zijn annuleringskosten verschuldigd:

  • Annulering tot 49 dagen voor aanvang van het verblijf 15% van het totaalbedrag.
  • Annulering tot 42 dagen voor aanvang van het verblijf 30% van het totaalbedrag.
  • Annulering tot 35 dagen voor aanvang van het verblijf 45% van het totaalbedrag.
  • Annulering tot 28 dagen voor aanvang van het verblijf 60% van het totaalbedrag.
  • Annulering tot 21 dagen voor aanvang van het verblijf 75% van het totaalbedrag.
  • Annulering tot 14 dagen voor aanvang van het verblijf 90% van het totaalbedrag.
  • Annulering later dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf het volledige totaalbedrag.

3. In het geval van “no show” vervalt het recht voor recreant op enige vorm van vergoeding van het door hem of haar reeds betaalde bedrag aan aanbieder.
4. Enige betaalde (toeristen)belasting als onderdeel van het tarief wordt in geval van een annulering omwille van de administratieve last niet gerestitueerd en beschikbaar gesteld aan de rechthebbende (overheids)instantie.
5. Enige betaalde borgsom zal te allen tijde worden gerestitueerd en in mindering worden gebracht op het totaalbedrag (art. 10 lid 2).
6. Aanbieder is gerechtigd de reservering te annuleren indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden en overmacht. Hieronder wordt onder meer verstaan dat de accommodatie niet langer geschikt is voor verhuur (wateroverlast, brand).
7. In het geval van onvoorziene omstandigheden zal aanbieder de recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte stellen. Aanbieder zal in dit geval trachten de overeenkomst op een later tijdstip aan te bieden tegen dezelfde prijs. Als recreant hiermee niet akkoord gaat, gaat de aanbieder over tot terugstorten van alle reeds betaalde vergoedingen, zonder dat aanbieder aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 11 – Betaling
1. Betaling door recreant vindt plaats middels online betalingen (iDeal, Tikkie) of overschrijving per bank. De betaling is een onderdeel van het reserveringssproces en geschiedt direct bij de totstandkoming van overeenkomst (en dus altijd in het kader van de bevestiging en vóór de aanvangsdatum van het verblijf). Door betaling verbindt recreant zich aan de verplichtingen die de reservering en het verblijf met zich meebrengen, onder meer zoals verwoord in deze voorwaarden.  
2. De recreant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.
3. In geval van wanbetaling van de recreant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Aanbieder hanteert voor alle betalingen die niet vallen onder lid 1 een betalingstermijn van 10 dagen, mits schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klachten en/of opmerkingen van recreant kunnen alleen schriftelijk en binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij aanbieder.
2. Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de recreant een uitvoerig
antwoord kan verwachten.
3. Aanbieder spant zich derhalve in om eventuele klachten binnen een redelijke termijn af te handelen. 

Art 13 – Gebruik accommodatie
1. In de accommodatie is roken ten strengste verboden.
2. De accommodatie en de inventaris worden in uitstekende staat ter beschikking gesteld aan recreant. Mocht recreant van mening zijn dat hiervan geen sprake is, dient recreant dit onmiddellijk te melden bij aanbieder.
3. Recreant en mederecreanten zijn verplicht de accommodatie en de daartoe behorende inventaris, met zorg te behandelen en de accommodatie bij vertrek in nette staat achter te laten.
4. Eventuele schade die aan de accommodatie is aangebracht door recreant of mederecreant, dient door recreant voor vertrek aan de aanbieder te worden gemeld.
5. Indien de accommodatie vervuild of beschadigd wordt achtergelaten, is de aanbieder gerechtigd extra schoonmaakkosten en/of reparatie-/ vervangingskosten in rekening te brengen bij recreant of te verrekenen met de borgsom.
6. De accommodatie mag uitsluitend door de recreant worden gebruikt voor recreatieve doeleinden met een maximum van 2 personen. Zakelijk gebruik (vergaderingen etc) is niet toegestaan. 

Artikel 14 – Huisdieren (oa honden)
1. Huisdieren (oa honden) van recreant dan wel mederecreant zijn niet toegestaan in de accommodatie.
2. Recreant wordt bij deze geinformeerd dat aanbieder beschikt over hond(en). Zij begeven zich uitsluitend in het prive-domein van aanbieder en niet in de accommodatie, met dien verstande dat recreant de 2 toegangsdeuren tot de accommodatie gesloten houdt.  

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Indien een recreant zich ten tijde van het verblijf niet houdt aan de voorwaarden is aanbieder te allen tijde gerechtigd de recreant en mederecreanten uit te sluiten van verblijf en indien nodig hiervan melding te maken bij de bevoegde instanties. Er volgt geen restitutie van de door recreant betaalde prijs. Betreffende recreant zal voorts uitgesloten worden van alle overeenkomsten die door aanbieder worden aangeboden.`

Artikel 16 – Privacy
1. Aanbieder behoudt het recht om via e-mail contact op te nemen met recreant om hen te informeren over wijzigingen/ aanbiedingen met betrekking tot Lodge38. Aanbieder zal geen persoonlijke gegevens van recreanten aan derden verschaffen. 
2. Het is recreant niet toegestaan om vermeldingen, in beeld en/of geschrift over aanbieder dan wel personen ressorterend dan wel residerend in de directe omgeving van aanbieder, in het publieke domein te verspreiden. Dit betekent onder meer dat recreant geen beeldmateriaal van de prive-woning van aanbieder, woon-omstandigheden dan wel enige herleidbare verwijzing naar (de leefomgeving van) aanbieder mag vermelden buiten de privesfeer van recreant. Dit verbod heeft onder meer betrekking op publicatie op social media zoals onder meer maar niet beperkt tot Instagram, Facebook, Linkedin, Snapchat, TikTok etc. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. Aanbieder besteedt veel aandacht en zorg aan uitingen op de website en de communicatie naar de recreant, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor evidente inhoudelijke en typografische fouten.
2. Ten aanzien van de accommodatie, inrichting en inventaris is aanbieder nimmer aansprakelijk voor schade welke door de recreant of mederecreant wordt geleden ten tijde van het verblijf in de accommodatie, tenzij sprake is van door recreant aan te tonen opzet of grove schuld bij aanbieder.
3. Bij aansprakelijkheid bij opzet of grove schuld van aanbieder voor schade geleden door recreant geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de schade welke aantoonbaar is en een direct gevolg van de wanprestatie is met inachtneming van het gestelde onder art. 17 lid 4.
4. Eventuele aansprakelijkheid dient binnen 3 werkdagen schriftelijk aan de aanbieder te worden gemeld.
5. De aansprakelijkheid van aanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van aanbieder in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
6. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door aanbieder gebruikte middelen, tenzij deze schade door aanbieder kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende middelen. 

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van aanbieder is het Nederlandse recht van toepassing.
2. In het geval een geschil, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.